Podmínky ochrany osobních údajů

Ochrana osobních údajů v e-shopu Puritas

Vážení zákazníku,

v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen jako „GDPR“) Vás informujeme, že o Vás zpracováváme osobní údaje, které jste nám poskytl nebo osobní údaje, které jsme získali v souvislosti s Vaší objednávkou nebo na základě jejího plnění.

 

Správce osobních údajů a kontakt na něj

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 GDPR je Spolek pro obnovu evropských bojových umění ARMA FERRE se sídlem Staroměstská 781/1, 79201 Bruntál, IČO: 27015785, (dále jen: „správce“). Kontaktní údaje správce jsou adresa: Staroměstská 781/1, 79201 Bruntál, email: info@puritas.cz, telefon: 522 306 809

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Nejmenovali jsme pověřence pro ochranu osobních údajů dle čl. 37 GDPR.

 

Účel zpracování osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme za účelem vyřízení Vaší objednávky a v souvislosti s výkonem práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi námi; při objednávce vyžadujeme osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (např. jméno, adresa, kontaktní údaje), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit. Osobní údaje také zpracováváme pro účel zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit (např. emailová adresa). Vaše osobní údaje, které získáme pro výše uvedené účely budeme zpracovávat rovněž pro zajištění našich právních nároků (např. jméno a adresa) a pro účely plnění právních povinností, které jsou nám stanoveny právními předpisy České republiky či Evropské Unie.

V případě, že jste si v našem e-shopu neobjednali zboží ani jste se nezaregistrovali a zároveň jste zadali svoji emailovou adresa do pole „Odebírat newsletter“, zpracováváme Vaše osobní údaje (např. emailová adresa) za účelem zasílání obchodních sdělení, poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy o zřízení služby k zasílání obchodních sdělení, bez poskytnutí osobních údajů není možné tuto službu poskytovat.

 

Zákonný důvod zpracování

Vaše osobní údaje zpracováváme na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR a na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Pokud jste udělili souhlas se zpracováním osobních údajů, jsou Vaše osobní údaje zpracovávány též na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

 

Předávání osobních údajů

Vaše osobní údaje předáváme osobám podílejícím se na dodání zboží, služeb, realizaci plateb na základě smlouvy, dále osobám zajišťujícím služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu a osobám zajišťující marketingové služby. Osobní údaje také předáme veřejnoprávním orgánům v případě, kdy nás o to požádají, a to pouze v rozsahu v žádosti určeném.

 

Předání osobních údajů do třetích zemí

Nemáme v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 

Délka uchování osobních údajů

Osobní údaje uchováváme po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi námi a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu založeného objednávkou či registrací v obchodě). V případě uzavření smlouvy o zřízení služby k zasílání obchodních sdělení uchováváme Vaše osobní údaje do doby ukončení smlouvy (smlouvu můžete ukončit elektronicky na naší emailové adrese, či odhlášením se z odběru na konci jakéhokoliv obchodního sdělení). V dalších případech je doba uložení stanovena právními předpisy.

 

Vaše práva ve vztahu ke zpracování Vašich osobních údajů

Za podmínek stanovených v GDPR máte právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR, právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR, právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

 

Nepovinný souhlas se zpracováním osobních údajů

Vzhledem k tomu, že si přejeme zpracovávat Vaše osobní údaje také pro účely, které nám neukládá zákon, které nevyplývají z žádné smlouvy uzavřené s Vámi a které nejsou nezbytné pro ochranu našich oprávněných zájmů, žádáme Vás před odesláním objednávky o souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů. Udělení souhlasu není povinné. V takovém případě nebudeme využívat Vaše osobní údaje pro jednotlivé účely, ke kterým svůj souhlas neudělíte.

Rádi bychom využívali Vaše osobní údaje k následujícím účelům, ke kterým GDPR nezbytně vyžaduje Váš souhlas se zpracováním osobních údajů:

  • hodnocení zakoupeného zboží a hodnocení obchodu na http://www.overenozakazniky.cz/, v takovém případě budou osobní údaje předány společnosti Heureka Shopping s.r.o. a
  • hodnocení zakoupeného zboží a hodnocení obchodu na http://www.zbozi.cz/, v takovém případě budou osobní údaje předány společnosti Seznam.cz, a. s.

Zaškrtnutím pole „Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro účel hodnocení zboží na http://www.zbozi.cz/“ před dokončením objednávky poskytujete souhlas se zpracováním osobních údajů k tomuto účelu. Nezaškrtnutím pole „Nesouhlasím se zpracováním osobních údajů pro účel hodnocení zboží na http://www.overenozakazniky.cz/“ před dokončením objednávky poskytujete souhlas se zpracováním osobních údajů k tomuto účelu.

 

Pokud jste udělili souhlas se zpracováním osobních údajů, tyto budou zpracovávány do doby, než souhlas se zpracováním osobních údajů pro jednotlivé účely odvoláte, nejdéle 2 roky.

Pokud jste udělili souhlas se zpracováním osobních údajů máte právo souhlas kdykoliv odvolat písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce.

 

Zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

Závěrečné ustanovení

Tyto podmínky ochrany osobních údajů jsou zveřejněny na internetových stránkách e-shopu Puritas a v případě jakékoliv objednávky či registrace nebo přihlášení k odběru newsletteru budou zaslány na Vaši emailovou adresu. Správce tímto plní mj. svou povinnost stanovenou čl. 12 GDPR.

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře, dokončením procesu registrace účtu, či přihlášením se k odběru newsletteru potvrzujete, že jste seznámen s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25. 5. 2018.